Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 29 maja 2020, dodał: Andrzej Kołodziej
Gmina Narol realizuje mikroprojektu: Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany

Partner wiodący – Gmina Narol, adres www.narol.pl
Partner mikroprojektu – Obec Zupcany, adres www.zupcany.sk

Dnia 14.11.2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gmina Narol a Obec Zupcany (Słowacja) na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie realizacji mikroprojektu polsko–słowackiego. Strony porozumienia uzgodniły, że Gmina Narol będzie partnerem wiodącym, zaś Obec Zupcany partnerem mikroprojektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.11.2017 r. w Siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2018 r.

 

Problemy z jakimi borykają się mieszkańcy partnerskich gmin przyczyniły się do wspólnej realizacji zadań mikroprojektu. Brakuje szczegółowej wiedzy na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Brakuje także miejsc i obiektów ogólnodostępnych, w których można prezentować różnorodność dorobku kulturowego wsi i miasteczek pogranicza.

Polacy jak również Słowacy posiadają bogatą i wielokulturową historię oraz piękną, nieskażoną przyrodę, z której należy czerpać i uczyć się jej na nowo. Tradycja lokalna to wartość sama w sobie, dlatego należy przedsięwziąć odpowiednie działania aby przetrwała po obu stronach granic. Aby ochronić od zapomnienia oraz wzmocnić i rozwijać dziedzictwo regionów pogranicza, należy poszukiwać rozwiązań ponad granicami jednego państwa. Partnerstwo, współpraca oraz integracja to klucz do osiągnięcia sukcesu. Wyjście poza ramy i schematy działania pobudza do rozwoju partnerskich miejscowości. Dzięki realizacji projektu będzie możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy Polakami a Słowakami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Niniejszy projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom społeczeństw lokalnych na pograniczu polsko-słowackim

Cele mikroprojektu.
Ochrona i rozwój zasobów kultury, skoncentrowany na wspólnym utworzeniu miejsc i infrastruktury udostępnionych mieszkańcom i turystom obszaru wsparcia mikroprojektu.

Mikroprojekt zakłada:
- budowę infrastruktury – dwie wiaty wystawiennicze i jedna wiata ekspozycyjna zarówno po stronie polskiej i słowackiej,
- warsztaty etnograficzne i rękodzielnicze po stronie polskiej i słowackiej,
- serwis e-muzeum – po stronie polskiej i słowackiej,
- wydanie i publikacja foldera promocyjnego i organizacja konferencji podsumowującej po stronie polskiej.
Działania po stronie Gminy Narol zostały zawężone do środowiska jednej miejscowości–Rudy Różanieckiej, która wielkością jest podobna do Obec Zupcany na Słowcji.
Koszt realizacji zadania – 128 326,16 euro

Wartość zadania po stronie Gminy Narol 71 226,85 euro

Dofinansowanie z EFRR 77,92 % - 55 499,96 euro

Wartość zadania po stronie Obec Zupcany 57 099,31 euro

Dofinansowanie 77,92 % - 44 491,78 euro

Termin realizacji mikroprojektu od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r.

Poniżej znajduje się galeria zdjęć z przeprowadzonych warsztaów etnograficznych oraz  zdjęcia wiat wybudowanych w Rudzie Różanieckiej ramach mikroprojektu: